770716 Static Sensor & 770717 Air Ionizer Test Kit